Selecteer een pagina
  • Engels

Nieuws

2-4-2020: Artikel in Trouw over CO2 uitstoot afvalverwerkers en een link naar VSGM LEES HIER HET ARTIKEL IN TROUW

31-3-2020: VSGM en MPG hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarbij beide partijen aangeven te streven naar het uitbreiden van de verdere toepassing van Neutral als product in de circulaire economie 

Nieuwsbericht MPG-VSGM

VSGM nieuwsbericht

VSGM en MPG hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarbij beide partijen aangeven te streven naar het uitbreiden van de verdere toepassing van Neutral als product in de circulaire economie. Daarbij wordt vanuit milieutechnisch oogpunt gestreefd naar een zo maximaal mogelijk bijdrage.

VSGM BV is reeds enkele jaren bezig met de introductie van de zogenaamde MID MIX technologie op de Nederlandse markt. Met toepassing van die technologie worden organische en anorganische slibben verwerkt tot een secundaire grondstof voor de bouwindustrie.

Door toevoeging van een beperkte hoeveelheid ongebluste kalk (CaO) aan het slib, worden in een tweetal reactoren de processen van inkapseling en soldificatie op gang gebracht. Door de exotherme reactie wordt vocht verdreven en worden bijna alle schadelijke stoffen (o.a. in slibben aanwezige zware metalen) op moleculair niveau ingekapseld in nieuwe calciumbindingen. Onder natuurlijke omstandigheden is er geen uitloging van deze stoffen mogelijk. Daarom is het nieuwe materiaal – Neutral genaamd- zeer geschikt om als grondstof in de bouw toegepast te worden.

In 2019 heeft STOWA, in samenwerking op initiatief van enkele waterschappen aan ingenieursbedrijf TAUW opdracht gegeven een uitgebreide evaluatie van de technologie te doen. Alle testen voor dat onderzoek zijn uitgevoerd op de test- /prototype installatie van VSGM welke operationeel is op de locatie van Attero in Wilp.

In het reeds gepubliceerde rapport heeft STOWA geconcludeerd dat: “Het MID MIX concept is een kansrijk nieuw alternatief voor slibeindverwerking. De MID MIX technologie vereist relatief beperkte investeringen en is eenvoudig op te schalen waardoor het bij uitstek een techniek zou kunnen zijn om de huidige tekorten in de eindverwerkingscapaciteit op te vangen. Omdat de techniek maar weinig NOx uitstoot is levert het verkrijgen van een vergunning het bovendien relatief eenvoudig om een vergunning te krijgen voor een installatie.”

Een punt van aandacht dat uit het onderzoek naar voren kwam: Hoe kan de garantie gegeven worden dat alle geproduceerde eindmateriaal (Neutral) nuttig toegepast kan worden?

De geproduceerde Neutral (tijdens de testperiode nog steeds een afvalstof) is inmiddels, via bemiddeling van Conovation uit Someren, commercieel ingezet bij diverse proeven in Nederland als grondstof voor de bouw – o.a. bodemstabilisatie, cementvervanger, vulstof, etc.. Op basis van de resultaten uit die proeven wordt de directe vraag van de markt nu al ingeschat op ongeveer 50.000 tot 60.000 T op jaarbasis. Alle geproduceerde materialen voldoen aan alle gestelde eisen en wensen in het kader van de circulaire economie. Er lopen binnen de bouwindustrie diverse certificeringsprogramma’s en naar verwachting zullen dit jaar diverse certificaten afgegeven worden.

De MID MIX technologie kan zeker grotere hoeveelheden slibben verwerken. De combinatie van een lage investering, een bijzonder gunstige milieuscore en de grote mate van de flexibiliteit maakt MID MIX zeer aantrekkelijk. Bij een verdere opschaling van de verwerking zal de vraag opnieuw gesteld worden: Wat te doen met echt grote hoeveelheden Neutral? De verwerking van 300.000 T waterschap slibben zou na verwerking met de MID MIX technologie een productie van ongeveer 200.000 T Neutral tot gevolg hebben (cijfers op jaarbasis).

Om de circulaire toepassing van Neutral te waarborgen werkt VSGM reeds met enkele geselecteerde partners zoals de eerder genoemde Conovation. Het is immers belangrijk om potentiele MID MIX gebruikers een afnamegarantie (met een positieve waarde) voor Neutral te kunnen geven.

Deze groep van samenwerkende bedrijven wordt, zoals aan het begin van dit bericht al aangegeven, uitgebreid met MPG BV uit Heijen – MPG is ontstaan in 2013 uit een samenwerking tussen Mobicem en AVG. Waar Mobicem zich specialiseerde in cement, scheepstransport en menginstallaties voor infrastructurele werken, bewoog AVG zich in de transport- en bouwstoffensector, infra en explosievenopruiming. Twee veelzijdige bedrijven die in 2013 een gezamenlijke behoefte hadden aan een menginstallatie voor droge poeders en mortels. Hieruit is MPG ontstaan, wat snel uitgegroeid is tot een serieuze speler in de wereld van de speciale bindmiddelen en mortels. (www.mpgbv.eu)

Concreet resultaat van de samenwerking zal de realisatie van een calcineer (”Reborn”) installatie op de nieuwe locatie van MPG in Heijen zijn. Met het calcineer proces wordt het mogelijk de Neutral weer om te zetten naar een secundaire ongebluste kalk (CaO). Deze circulaire ongebluste kalk heeft een CO₂ “footprint” die ongeveer 70% lager is dan die van gewone ongebluste kalk en heeft bovendien zeer hoogwaardige eigenschappen.

Directeur van MPG , de heer Gerrit Drenth; “Het bestemmingsplan van de locatie in Heijen staat een dergelijke operatie toe en het vergunningstraject wordt al ingezet. Het hele proces past perfect in de strategie van MPG – het leveren van hoogwaardige grond- en bouwstoffen met een zo gunstig mogelijke milieuscore. De beoogde installatie zou op jaarbasis ongeveer 100.000 T Neutral tot een perfecte secundaire ongebluste kalk kunnen verwerken. Naast dit proces wordt de installatie ook gebruikt voor het extra drogen van enkele andere grondstoffen uit ons assortiment. Het is ons doel eind 2020 operationeel te zijn.”

Mladen Filipan van VSGM: “Door deze samenwerking hebben wij de gegarandeerde afzet van de Neutral voor onze MID MIX gebruikers nog verder uitgebreid. Met dit extra afzetkanaal kunnen ook grote slib producenten verzekerd zijn van afname en een circulaire toepassing van hun eindproduct. Door deze en andere samenwerkingen kunnen wij voor onze MID MIX gebruikers meer dan 200.000 T Neutral op jaarbasis laten verwerken tot een herbruikbare grondstof/bouwstof. Het uiteindelijke doel is een nog uitgebreider platform van circulaire toepassingen te realiseren.” “Naar verwachting zullen binnenkort nog enkele andere bedrijven formeel toetreden tot dit platform. Concrete gesprekken daartoe lopen reeds.” Aldus Filipan tot slot.

9-1-2020Stowa heeft het rapport over de MID MIX technologie op 9 januari 2020 gepresenteerd. Het volledige rapport kunt u HIER DOWNLOADEN  

7-2-2020: Op de website Utilities staat ook weer een artikel over MID MIX LEES MEER OP DE WEBSITE UTILITIES 

23-1-2020: Een leuk artikel op AGRO & Chemie over de MID MIX technologie LEES MEER OP AGRO & CHEMIE

23-1-2020: “Investering van Oost NL in innovatieve, circulaire oplossing voor slib uit riool- en waterzuivering met een zeer lage CO2 uitstoot en bijna geen stikstofuitstoot” aldus de website van Oost NL. LEES MEER OP OOST NL

16-1-2020: VSGM introduceerde in 2018 een slibverwerkingsproces MID MIX in Nederland. De resultaten uit praktijkproeven met slib van vier waterschappen in de proefinstallatie in Wilp zijn veelbelovend. Ook is er veel belangstelling uit de bouwstoffenmarkt om het witte poederachtige eindproduct dat bij het proces ontstaat toe te passen in bouwstoffen LEES MEER OP WATERFORUM

13-1-2020: Volgens Stowa, dat het onderzoek begeleidde, kan de techniek helpen om de tekorten in de slibverwerkingscapaciteit op te vangen. Nederlandse waterschappen willen minder energie verbruiken, kosten besparen en grondstoffen terugwinnen. LEES MEER OP H2O WATERNETWERK 

19-12-2019: Importheffing op buitenlands afval gaat door: LEES MEER

2-10-2019: De ontwikkelingen met slibverwerking in waterschapsland gaan door. Een mooie techniek die een nuttige toepassing van slib mogelijk maakt: LEES MEER

10-7-2019: Haalbaarheidsstudie PACAS in combinatie met doseren ijzerverbindingen, IPMV-thema Poederkool: LEES MEER